१३ पॉईंट रोस्टर : आरक्षण संपवण्याचा मोदि सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न..

१३ पॉईंट रोस्टर : आरक्षण संपवण्याचा मोदि सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न..

संविधानाच्या अनुच्छेद 16(ड) नुसार अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागास जाती ह्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाची तरतूद ठेवली गेली आहे.त्यानुसार विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालयात प्राध्यापकांची भरती करताना रोस्टर पद्धतीचा वापर केला जातो.हि पदे भरताना एससी,एसटी आणि ओबीसी ह्यांना त्यांच्या संविधानिक आरक्षणानुसार राखिव जागेच्या संख्येचा मापदंड ठरविण्यात येतो.त्यासाठी संपुर्ण विश्वविद्यालयात वा महाविद्यालयात प्रत्येक 200 पदांच्या भरतीत अनुसूचित जमातीला त्यांच्या 7.5% आरक्षणानुसार 15 जागा,अनुसूचित जातींना त्यांच्या 15% आरक्षणानुसार 30 जागा आणि ओबीसींना त्यांच्या 27% आरक्षणानुसार 54 जागा व अनारक्षित जागेसाठी…

पुढे वाचा ..